Algemene Voorwaarden Ontpop

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Ontpop: gevestigd aan de Begoniastraat 218, 2565 ST in Den Haag, ingeschreven bij de Kvk Den Haag onder nummer 70138850.

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Ontpop wenst af te nemen/ afneemt;

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)

Definitie diensten: de door Ontpop aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren

of verkochte en geleverde diensten.

Definitie diensten: de door Ontpop aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder:

Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Ontpop door een cliënt geselecteerde cursus of training.

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;


2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn

ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Ontpop wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.


3. Betaling en facturering

3.1 Ontpop zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Stevig op Jezelf Staan - Online Programma: Voor aanvang van deze dienst dient minimaal 1 zesde van de hoofdsom in bezit te zijn van Ontpop. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in 6 termijnen betalen. Eerste termijn voor aanvang. De overige termijnen worden maandelijks geïncasseerd.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Ontpop heeft plaatsgevonden.

3.5 Ontpop is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Ontpop, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Ontpop aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Ontpop is hierbij gerechtigd de toegang tot het online programma te ontzeggen.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Ontpop ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.


4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer( resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Ontpop gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.


5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Ontpop is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;

c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;

e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Ontpop gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen. Met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van Ontpop dat is vermeld op de website van Ontpop.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Ontpop niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Ontpop te voldoen.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Ontpop is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Ontpop.

7.2 Indien en voor zover op Ontpop enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en

gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ontpop de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Ontpop in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Ontpop, behalve een schade die door Ontpop is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de

vordering.


8. Overmacht

8.1 Indien Ontpop door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Ontpop gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Ontpop op betaling door cliënt voor reeds door Ontpop verrichte prestaties of leveringen voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Ontpop zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing

proberen te vinden. Ontpop heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Ontpop) waardoor Ontpop tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Ontpop kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.


9. Uitvoering door derden

9.1 Ontpop is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.


10. Vertrouwelijkheid

10.1 Ontpop zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Ontpop daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Ontpop of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ontpop of/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.


11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Ontpop ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Ontpop, e-zines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Ontpop en gehanteerde software berusten bij Ontpop of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontpop is het niet toegestaan om enig door Ontpop aan haar geleverd concept, materiaal of informatie

geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter

inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Ontpop geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.


12. Persoonsgegevens

12.1 Ontpop behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2 Ontpop neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden

gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Ontpop.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Ontpop en Ontpop zal de

informatievoorziening dan stop zetten.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van Ontpop een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.